Velikonoce

 

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a patří k nejstarším svátkům vůbec. Poprvé se objevily u Židů. Byly to svátky přesnic (hebrejsky pesach = přejití) slavené na památku vysvobození Izraelitů z egyptského otroctví. Připomínalo se jimi Hospodinovo milosrdenství, když při zabíjení prvorozenců v Egyptě přešel domy Židů, které byly označeny krví beránka.ovce

Každý rok si o Velikonocích připomínáme, že  Ježíš Kristus sestoupil ze své slávy do bídy lidského života, aby nás vykoupil smrtí na kříži a vzkříšením třetího dne nám dal naději na věčný život. Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt.

Dává svou krev na ochranu pro všechny. Ve smrti ale nezůstal. Byl vzkříšen. Otevřel nám cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu exodu - vyjití, či pesachu - přejití z tohoto světa zotročení a smrti do světa Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z nás. Jméno Ježíš Kristus v hebrejštině znamená: Bůh zachraňuje, Bůh je spása.

Název Velikonoce je odvozen od Velké noci, kdy ukřižovaný Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Je to největší událost křesťanského života - tajemství Boží lásky, která se projevila v tom, že Ježíš Kristus jako Boží Syn pro nás dal svůj život a tento život mu byl vrácen v úplně jiné dimenzi. Z toho pro nás plyne jistota, že Bůh má každou lidskou situaci v ruce a pokud je člověk ochoten mu ji nabídnout, Bůh ji může proměnit.

Velikonoce jsou slavností vzkříšení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V Ježíšově smrti totiž zemřel náš hřích. V Ježíšově vzkříšení máme vírou přístup k novému životu. Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!" Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy.

Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", obsahuje a shrnuje celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Ježíš Kristus, který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním. Ježíš Kristus žije!

Vytisknout E-mail