Letnice

 

Letnice neboli seslání Ducha Svatého, jsou křesťanským svátkem slaveným 50 dnů po Velikonocích.

Skutky apoštolů 2.kapitola:

Když přišel den Letnic, byli všichni spolu.

Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli.

Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich.

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.

V den Letnic, ráno kolem deváté hodiny, když byli Ježíšovi učedníci shromážděni, se náhle strhl z nebe hukot podobný vichřici. Objevily se ohnivé jazyky nad každým z učedníků.  Ti byli naplněni Duchem svatým a pod vlivem Ducha začali mluvit v různých jazycích.  

Jeruzalémští spolu s cizinci a návštěvníky města slyšeli hukot a sběhli se na místo, kde se učedníci nacházeli, a užasli, protože slyšeli, že učedníci mluví jejich vlastním jazykem o Božích skutcích. Ptali se jeden druhého, co to má znamenat? Na domněnku, že jsou opilí, odpověděl apoštol Petr, že se jedná o slíbený příchod Ducha svatého.

Ten, kdo mluví v jazycích, spolupracuje s Duchem svatým. To, co mluví je inspirováno Bohem - Duchem svatým. Člověk nemá vládu nad obsahem modlitby v jazyku, ani nemůže zvolit jazyk modlitby.

Při modlitbě v jazycích mohou zaznít jak živé jazyky (jak to bylo v případě Letnic v Jeruzalémě), tak jazyky již zaniklé, starodávné, nebo jazyky zcela neznámé. Účel mluvení v cizích neboli andělských jazycích je zjevný - je to nadpřirozená Boží řeč k člověku do jeho situace. Mluvení v jazycích je také novodobou zkušeností křesťanů. Člověk se modlí v jazyku, který se nikdy neučil.

Křesťanská zkušenost ukazuje, že pomocí tohoto daru je možné se přimlouvat za neznámé věci a potřeby lidí, kteří mohou být třeba na druhém konci světa. Apoštol Pavel to potvrzuje v listu Římanům (8/26). Píše, že ani nevíme, za co se máme modlit, ale Duch se za nás přimlouvá lkáním nevyslovitelným.  

Dar mluvení v cizích jazycích se nejčastěji předává vkládáním rukou. Časté jsou i případy, kdy křesťan začne v jazycích mluvit při modlitbě. Oba způsoby odpovídají zkušenosti prvních křesťanů, zachycených v knihách Nového zákona.

Avšak ne vše, co se říká v neznámém jazyku, zůstává skryto. Existuje další duchovní dar - výklad jazyků, který patří mezi prorocká obdarování a umožňuje rozumět tomu, co bylo v jazycích řečeno

holubice

Bílá holubice vyjadřuje Ducha svatého, který v podobě holubice sestoupil při seslání Ducha svatého o Letnicích.

Vytisknout E-mail