Živá víra

Jaký je rozdíl mezi živou vírou a vírou? Jestliže lidé chápou svou víru jako fakt, že věří v existenci Boha, budou

pravděpodobně překvapeni skutečností, že jen k takové víře se Bůh nemůže přiznat.

Ano, může to být sice začátek nového smýšlení a postupně i pravé víry, ale je velmi nutné porozumět tomu, co se míní slovy

osobní živá víra. Nestačí nám, že jsme členy nějaké církve ani to, že jsme jako děti byli pokřtěni.

10x o živé víře

Víra je srdečný blízký vztah člověka (křesťana) k Bohu Otci a Jeho synu Ježíši Kristu.

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. (Jan 1/12)

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k

spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. (Řím. 10/9-10)

Víra je skutek, který je konán v Bohu. Víra bez skutků je mrtvá.

Neboť beze mne nemůžete nic učinit, říká Ježíš učedníkům.(Jan 15/5)

Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. (Jakub 2/26)

Víra je ctít svého Spasitele Ježíše Krista svou vděčností, poslušností a láskou za Něho samotného.

Víra je žádat si u Boha Otce skrze Ježíše Krista vše, co mně Bůh chce dát. (Zaslíbení, která se mají naplnit na těch, kdo

věří.)

Víra je vidět věci neviditelné a nadpřirozené, mít duchovní rozpoznání proč jsou věci tak, jak jsou.

Ježíš řekl po vzkříšení Tomášovi: „Že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili.“ (Jan 20/29)

Víra je důvěřovat Bohu, i když je naše situace těžká a z lidského pohledu neřešitelná.

David vyznává:I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě

potěšují. (Žalm 23/4)

Víra je přiznat se k Bohu a k Ježíši Kristu, i když víme, že nás

toto vyznání může něco stát.

Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i

já zapřu před svým Otcem v nebi. (Mat.10/32)

Víra je absolutně věřit Bibli jako věrohodnému Božímu slovu.

Víra je žít v novém smýšlení, s novým (masitým) srdcem a novým způsobem, tak jak nám jej připravil sám Bůh.

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové! (2.Kor. 5/17)

Víra je věřit v život věčný, darovaný nám skrze oběť Ježíš Krista a odpuštění všech našich hříchů a mít jistotu, že naše smrt

je jen přechod z pozemského do věčného. Je to jistota spasení na základě naší víry v Ježíše Krista.

Vytisknout E-mail