Velikonoční příběh

Ježíš putoval po městech a vesnicích Izraele, aby všem zvěstoval radostnou zprávu: Bůh všem nabízí, aby se stali jeho přáteli. Ježíš byl připravený obětovat se pro to svou smrtí a zmrtvýchvstáním.

Ještě před hradbami Jeruzaléma ho velký zástup vítal jako krále a volal: "Hosana! Požehnaný, kdo přichází ve jménu Hospodinově! Ať žije král Izraele!"
Židé slavili Velikonoce rodinnou večeří, při níž si připomínali velké činy, které Bůh vykonal pro blaho svého lidu zotročeného v Egyptě. Ježíšovou rodinou byli apoštolové.

Dva dny před svátkem je tedy svolal k večeři, poslední ve svém pozemském životě. Vzal chléb, požehnal ho, rozlámal a dával ho přítomným se slovy: "Vezměte a podávejte mezi sebou: toto je mé tělo, které obětuji za vás." Potom vzal kalich vína, požehnal ho a podal ho apoštolům se slovy: "Vezměte a pijte z toho všichni: toto je má krev, která bude prolita, aby všem byly odpuštěny hříchy."

Po večeři se Ježíš se svými apoštoly vydal na místo nazvané Getsemane. Tam se odebral do ústraní a modlil se k Otci. Protože věděl, co se má stát, řekl: "Otče, je-li to možné, ať mne mine toto utrpení. Ale ne jak já chci, ale jak ty chceš."

Brzy na to k němu dorazili vojáci, spoutali ho a přivedli před nejvyšší soud. Pilát Ježíše vyslýchal, ale nenašel na něm žádné provinění. Chtěl ho propustit, ale dav lidí křičel: "Na smrt! Na smrt!"

Trest smrti tehdy zahrnoval krutá mučení, která končila ukřižováním. Také Kristus musel mnohé vytrpět: bičovali ho, vložili mu na hlavu trnovou korunu, na ramena mu vložili kříž a vedli ho na místo zvané Golgota, kde ho hřeby přibili na kříž, aby umíral pomalu, za krutých bolestí.

Ježíš ale vzal na sebe to hrozné utrpení dobrovolně za celé lidstvo. A víš proč? Pán Ježíš chce, abychom žili společně s Bohem v nebi. Když však hřešíme, do nebe jít nemůžeme. Proto Ježíš zemřel z lásky k nám na kříži. Přijal trest i za tvůj hřích.

Bůh Ježíše vzkřísil třetí den z mrtvých! Tak Ježíš zvítězil nad smrtí. A každý, kdo v něho věří, nemusí se už bát smrti, protože bude žít věčně v nebi.

Vytisknout E-mail