Vděčnost

Nevděčnost vůči Bohu je popsána v listu Římanům v1. kapitole 21. verši:

Poznali Boha, ale nevzdali mu čest jako Bohu ani mu nebyli vděčni, nýbrž jejich myšlení je zavedlo do marnosti a jejich

scestná mysl se ocitla ve tmě.

Tato výzva apoštola Pavla k věřícím má aktuálnost pro všechny lidi. Všeobecné smýšlení je čím dále tím více charakterizováno

postojem: „Chci toto a ono, a to mi také náleží.“ A když člověk dostane to, co chtěl, pak je to přece jen samozřejmá věc.

Pravou vděčnost srdce nalézáme už jen zřídka.

Všechno co jsme a co máme, je dar Boží milosti. Nic jsme si nezasloužili, vše máme jen z Jeho přízně. Čím jsme mohli přispět

ke svému spasení? Proč jsme ještě na cestě víry? Už mnoho roků máme vnější pokoj a můžeme žít svobodně se svou vírou.  Kdy

jsme naposledy děkovali svému Bohu a Otci za jeho dary?

Je naší zásluhou, že máme každý den co jíst? Většina z nás žije v teplých příbytcích a máme více než dost oblečení. A stačí

sáhnout na kohoutek nebo k vypínači a máme, co jsme si přáli. Je to snad samozřejmost? Pro kolik lidí na světě nikoli?

Upřímná vděčnost by se měla ukazovat také v jednání s našimi bližními. Nic nás to nestojí, ale rozehřeje to mnohá srdce v

tomto studeném světě. A může to být také ukazatelem ke Spasiteli Ježíši Kristu.

Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! (Žalm 103/2)

„Ale mně se teď zrovna moc dobře nedaří.” Když byl Josef svými bratry prodán do otroctví, těžko si dovedl představit, že by

Bůh dokázal situaci obrátit naruby a udělat z něj vůdce země, aby tak zachránil národ. Bible zaznamenává příběh za příběhem,

ve kterých protivenství vede k výhodám a ztráta k zisku.

V životech se nám odvíjí Boží plán. Buďte moudří, vezměte si poučení z lekce, kterou jste dostali a uplatněte ji pro

budoucnost, kterou pro vás Bůh má. Když přijde něco zlého, nechte se utěšit vědomím, že Bůh všechno řídí. Ďábel možná

rozdmýchává oheň, který vás teď pálí, ale zůstaňte v klidu s vědomím, že Bůh ovládá termostat!

Jobův příběh nás učí, že ďábel musí dostat povolení, aby nás mohl napadnout. Takže pokud Bůh povolí útok, jistě plánuje naše

vítězství. Nedovolil by, abychom se dostali do bitvy, kterou bychom nemohli vyhrát! Bůh ví koho může poslat do složitých

prostředí, aby byl oslaven.

On způsobuje, že všechny věci napomáhají k dobrému těm, kdo milují Boha (Římanům 8:28).

Tak se nenechte zastrašit. Jen nechte oči otevřené a dívejte se, co Bůh chystá!

Důvod k reptání?

Jestliže máš v ledničce dost jídla, šaty k odívání, střechu nad hlavou a lůžko ke spánku, pak jsi bohatší než 75% světového

obyvatelstva.
Máš-li peníze na kontě a ještě něco v peněžence, patříš k těm 8% obyvatel země, kteří tvoří zámožnou vrstvu.
Jestliže jsi dnes ráno ve zdraví vstal, máš se lépe než miliony lidí, kteří tento týden nepřežijí.
Vlastníš-li Bibli, je ti neobyčejně požehnáno. Třetina lidstva nemá přístup k Božímu psanému slovu.
Máš-li ještě rodiče a ti jsou stále ještě ve šťastném manželství, pak patříš k výjimkám v naší zemi.
Můžeš -li číst tyto řádky, jsi na tom mnohem lépe než téměř 2 miliardy lidí, kteří neumějí ani číst ani psát.
Jestliže věříš v Pána Ježíše jako svého Vykupitele, patříš k té nejpožehnanější části lidí na tomto velkém světě.
Jestliže ses včera modlil za konkrétní věci a dnes také, pak patříš k malé šťastné menšině, která věří, že Bůh slyší a

vyslýchá modlitby.

Pročpak jsi ještě nespokojený?

Máš všechny důvody k tomu, abys byl vděčný.

Vytisknout E-mail